Pomáháme firmám s inovací

Firmy a živ­nost­ní­ci z Ústeckého kra­je mohou od 20. led­na žádat v pro­gra­mu Inovační vou­che­ry až o 120 000 Kč na spo­leč­ný pro­jekt s UJEP. Podat elek­tro­nic­kou žádost je mož­né přes web Inovačního cen­t­ra Ústeckého kra­je, jehož je naše uni­ver­zi­ta spo­luza­kla­da­te­lem ane­bo pří­mo na webu Ústeckého kra­je až do 26. úno­ra 2017.

Dotace je urče­na pro fir­my z Ústeckého kra­je, kte­ré chtě­jí ino­vo­vat svůj pro­dukt, služ­bu ane­bo výrob­ní či pra­cov­ní pro­ce­sy a pro spo­leč­ný pro­jekt se spo­jí s výzkum­nou orga­ni­za­cí. Celková alo­ka­ce pro­gra­mu, kte­rý již potře­tí vyhla­šu­je Ústecký kraj a admi­nis­tru­je Inovační cen­t­rum Ústeckého kra­je, činí pro ten­to rok 2 mili­o­ny korun; to je téměř o tře­ti­nu více než v loň­ském roce.

Zájem o Inovační vou­che­ry kaž­dým rokem ros­te. Jen loni jsme při­ja­li více než 50 žádos­tí, při­čemž schvá­le­ných bylo nako­nec 15 pro­jek­tů. Nárůst cel­ko­vé alo­ka­ce nám umož­ní letos pod­po­řit více pro­jek­tů,“ vysvět­lu­je Josef Svoboda, vedou­cí oddě­le­ní regi­o­nál­ní­ho roz­vo­je Krajského úřa­du Ústeckého kra­je.

Díky Inovačním vou­che­rům jsme moh­li ino­vo­vat kos­me­tic­kou řadu urče­nou pro cit­li­vou pleť. Spojili jsme se s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a necha­li si ana­ly­zo­vat spe­ci­fic­ké bio­ak­tiv­ní lát­ky v rost­lin­ných extrak­tech urče­né pro ino­vo­va­né kos­me­tic­ké pří­prav­ky. Výsledky měře­ní jsme vyu­ži­li nejen pro ino­va­ci, ale i odbor­nou pro­pa­ga­ci celé kos­me­tic­ké řady,“ říká mana­žer­ka výro­by a vývo­je Jana Wittgruberová ve spo­leč­nos­ti Nobilis Tilia, úspěš­né­ho žada­te­le z uply­nu­lých výzev pro­gra­mu Inovační vou­che­ry Ústeckého kra­je.

Firmy a výzkum­né orga­ni­za­ce se o při­dě­le­ní dota­ce dozvě­dí již v dub­nu 2017, na rea­li­za­ci spo­leč­né­ho pro­jek­tu pak mají čas do kon­ce led­na 2018.