Akademický senát

Ustavující zase­dá­ní AS UJEP se koná dne 25. 1. 2017.

Akademický senát UJEP (dále jen “AS UJEP”) je v sou­la­du s § 8 záko­na č. 111/1998 Sb. v plat­ném zně­ní (dále jen “zákon”) samo­správ­ným zastu­pi­tel­ným aka­de­mic­kým orgá­nem veřej­né vyso­ké ško­ly.

Řídí se Volebním řádem Akademického sená­tu UJEP v Ústí nad Labem (posled­ní plat­né zně­ní z 18. 10. 2016) a Jednacím řádem Akademického sená­tu UJEP v Ústí nad Labem (posled­ní plat­né zně­ní z 22. 12. 2016).

Akademický senát UJEP je tvo­řen tře­mi aka­de­mic­ký­mi pra­cov­ní­ky a dvě­ma stu­den­ty za kaž­dou fakul­tu. Při plném sta­vu se AS UJEP sklá­dá ze 40 čle­nů.

Působnost Akademického sená­tu UJEP vyplý­vá z usta­no­ve­ní § 9 záko­na.

Funkční obdo­bí sou­čas­né­ho AS UJEP od 1.1.2017 do 31.12.2019.

Vedení AS UJEP:

Předseda AS UJEP: …
1. mís­to­před­se­da AS UJEP a před­se­da SKAS UJEP: …
2. mís­to­před­se­da AS UJEP a před­se­da AKAS UJEP: …
Sekretářka AS UJEP: …

 Schválené pracovní komise:

  • eko­no­mic­ká:
   před­se­da: …; čle­no­vé: …
  • legisla­tiv­ní:
   před­se­da: …; čle­no­vé: …
  • pro stu­dij­ní zále­ži­tos­ti:
   před­se­da: …; čle­no­vé: …
  • kam­pus:
   před­se­da: …; čle­no­vé: …

 

Důležité doku­men­ty AS UJEP:

Jednací řád AS UJEP (v plat­ném zně­ní; účin­nost od 22. 12. 2016)
Volební řád AS UJEP (v plat­ném zně­ní; účin­nost od 18. 10. 2016)
Zápisy z jed­ná­ní Akademického sená­tu UJEP
Zvukové zázna­my z jed­ná­ní Akademického sená­tu UJEP jsou k dis­po­zi­ci v sys­té­mu IMIS
(po při­hlá­še­ní do sys­té­mu v sek­ci ‘Dokumenty UJEP’ vybrat ‘Vyhledání doku­men­tu’ a jako typ doku­men­tu vybrat ‘Zvukový záznam z jed­ná­ní AS UJEP’)
Vyhlášení řád­ných voleb do AS UJEP pro funkč­ní obdo­bí 2017–2019

Informace o čin­nos­ti Studenstké komo­ry Rady vyso­kých škol jsou k dis­po­zi­ci zde.

 

Bližší infor­ma­ce o AS UJEP zde.