Pozvánka na druhý ročník startupového festivalu v regionu “FestUp”

Pozván­ka na sérii výji­meč­ných akcí dne 4.10.2017, kte­ré se kona­jí u pří­le­ži­tos­ti 2. výro­čí zalo­že­ní ICUK.

Od 10:00 pro­běh­ne v MFC UJEP dru­hý roč­ník jedi­né­ho startu­po­vé­ho fes­ti­va­lu v regi­o­nu „FestUp“, kte­rý spo­lu­or­ga­ni­zu­je ICUK spo­leč­ně s UJEP. Akce pro­běh­ne pod zášti­tou hejtma­na Ústec­ké­ho kra­je, Oldři­cha Bube­níč­ka; rek­to­ra Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně, Mar­ti­na Bale­je a pri­má­tor­ky měs­ta Ústí nad Labem, Věry Nechy­bo­vé. Ústřed­ním téma­tem je vir­tu­ál­ní busi­ness s podti­tu­lem „Pra­chy v síti“. V prů­bě­hu dne budou pro­bí­hat před­náš­ky z oblas­ti umě­lé inte­li­gen­ce, inter­ne­tu věcí, you­tu­be­rů, sdí­le­né eko­no­mi­ky, vir­tu­ál­ní rea­li­ty a dal­ších od zakla­da­te­lů a zástup­ců startu­pů. Spe­ci­ál­ní panel bude věno­ván ženám v IT a byz­ny­su, kde vystou­pí např. Dita Při­kry­lo­vá z Czechi­tas, Adri­a­na Der­gam z Voda­fo­ne a dal­ší. Ve ves­ti­bu­lu budou inter­ak­tiv­ní pre­zen­ta­ce. Více infor­ma­cí na: www.festup.cz