Pozvánka na společenský večer s názvem Fuckup Night

Pozván­ka na spo­le­čen­ský večer s názvem Fuc­kup Night, kte­rý se koná ve stře­du 4. říj­na od 19.00 h ve Veřej­ném sále Hra­ni­čář v Ústí nad Labem. Jde o již dru­hé uve­de­ní toho­to celo­svě­to­vě popu­lár­ní­ho for­má­tu v našem kra­ji, kte­rý pro­bí­há ve více než 250 měs­tech na celém svě­tě. Úspěš­ní lidé v něm krát­ce, s humo­rem a nad­hle­dem hovo­ří o svých neú­spě­ších a jak jim pomoh­li uspět. Jeho cílem je moti­vo­vat a odbou­rat strach z pod­ni­ká­ní. Opět nás čeká 6 zají­ma­vých osob­nos­tí pod­ni­ka­tel­ské­ho i spo­le­čen­ské­ho živo­ta. Akce se záro­veň koná u pří­le­ži­tos­ti 2. výro­čí zalo­že­ní Ino­vač­ní­ho cen­t­ra Ústec­ké­ho kra­je.

Po skon­če­ní pro­běh­ne after par­ty při pří­le­ži­tos­tí ote­vře­ní tech­no­lo­gic­ké­ho inku­bá­to­ru a co-wor­ku v Ústí nad Labem.