Pozvánka na akci Erasmus Generation Night

Pozván­ka na akci Eras­mus Gene­rati­on Night, kte­rá se usku­teč­ní dne 19. 10. 2017 v Pra­ze v klu­bu ROXY a v gale­rii NoD.

V NoD pro­běh­nou Eras­mus Talks, během nichž dosta­nou pro­stor zají­ma­ví hos­té — absol­ven­ti pro­gra­mu Eras­mus ze všech sek­to­rů vzdě­lá­vá­ní, kte­ré tato zahra­nič­ní zku­še­nost něja­kým způ­so­bem posu­nu­la dále, obo­ha­ti­la je a svým způ­so­bem jim tře­ba i změ­ni­la život. Mode­ro­vat celou udá­lost bude pře­kla­da­tel­ka, stand-up komič­ka, hudeb­ni­ce a absol­vent­ka Eras­mu Adéla Elbel.

Večer­ní část pro­gra­mu bude pokra­čo­vat v klu­bu ROXY, kde se může­te těšit na kape­ly The Brow­nies a svě­to­vou for­ma­ci N.O.H.A.

Akce je zdar­ma a je ote­vře­ná napros­to všem.

Více infor­ma­cí nalez­net zde.