Výběrová řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců UJEP v programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/18

Eras­mus+ je vzdě­lá­va­cí pro­gram Evrop­ské unie na obdo­bí 2014–2020, kte­rý pod­po­ru­je spo­lu­prá­ci a mobi­li­tu ve všech sfé­rách vzdě­lá­vá­ní, v odbor­né pří­pra­vě a v oblas­ti spor­tu a mlá­de­že. Jed­nou z klí­čo­vých akti­vit pro­gra­mu Eras­mus+ jsou indi­vi­du­ál­ní mobi­li­ty v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní, v rám­ci kte­rých lze rea­li­zo­vat ško­le­ní zaměst­nan­ců vyso­kých škol.

Fakul­ty UJEP byly vyzvá­ny k vyhlá­še­ní výbě­ro­vých říze­ní na výu­ko­vé poby­ty a ško­le­ní zaměst­nan­ců UJEP v pro­gra­mu Eras­mus+ v aka­de­mic­kém roce 2017/18. Více infor­ma­cí k výbě­ro­vým říze­ním poskyt­nou fakult­ní koor­di­ná­to­ři pro­gra­mu Eras­mus+.

Výu­ko­vé poby­ty umož­ňu­jí peda­go­gic­kým pra­cov­ní­kům vyso­ko­škol­ských insti­tu­cí vyu­čo­vat na zahra­nič­ní part­ner­ské vyso­ko­škol­ské insti­tu­ci vlast­ní­cí opráv­ně­ní k par­ti­ci­pa­ci v pro­gra­mu Eras­mus+ (tzv. Eras­mus Char­ter for Higher Edu­cati­on). Pře­hled part­ner­ských vyso­ko­škol­ských insti­tu­cí UJEP nalez­ne­te zde (pře­hled je prů­běž­ně aktu­a­li­zo­ván). Úče­lem ško­le­ní v zahra­ni­čí, kte­ré pro­bí­há for­mou prak­tic­ké­ho ško­le­ní, stu­dij­ní návštěvy, stí­no­vá­ní apod., je zís­ká­ní nových vědo­mos­tí a doved­nos­tí a výmě­na zku­še­nos­tí v obo­ru, ve kte­rém zaměst­na­nec pra­cu­je na UJEP.

Mini­mál­ní dél­kou zaměst­na­nec­ké mobi­li­ty jsou 2 dny výu­ky či ško­le­ní. V pří­pa­dě výu­ko­vých poby­tů je dále pod­mín­kou výu­ka v roz­sa­hu mini­mál­ně 8 hodin za týden či krat­ší dobu. Zaměst­na­nec­ké mobi­li­ty musí být rea­li­zo­vá­ny včet­ně ces­ty do 30. 9. 2018.

Ucha­zeč se do výbě­ro­vé­ho říze­ní při­hla­šu­je pro­střed­nic­tvím při­hláš­ky, kte­rou pře­dá fakult­ní­mu koor­di­ná­to­ro­vi.

Základ­ní poky­ny k zaměst­na­nec­kým mobi­li­tám v pro­gra­mu Eras­mus+ najde­te zde.

Zaměst­nan­cům budou uhra­ze­ny nákla­dy na pobyt a ces­tov­né na zákla­dě ces­tov­ní­ho pří­ka­zu ve výši sku­teč­ných nákla­dů.

V jed­not­li­vých pod­sek­cích pro­gra­mu Eras­mus+ na www.ujep.cz/erasmus‑2 jsou dal­ší infor­ma­ce o pro­gra­mu Eras­mus+. Dal­ší infor­ma­ce lze pak zís­kat na strán­kách Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.