UJEP podepsala dohodu o spolupráci s Akademií věd ČR

Dne 19. 10. 2017 pode­psa­li rek­tor UJEP, Mar­tin Balej, a před­sed­ky­ně Aka­de­mie věd ČR, Eva Zaží­ma­lo­vá, doho­du o spo­lu­prá­ci při usku­teč­ňo­vá­ní dok­tor­ských stu­dij­ních pro­gra­mů. UJEP je po Uni­ver­zi­tě Palac­ké­ho v Olo­mou­ci dru­hou uni­ver­zi­tou, kte­rá tuto význač­nou smlou­vu s aka­de­mií uza­vře­la.

Nove­la vyso­ko­škol­ské­ho záko­na při­nes­la vyso­kým ško­lám množ­ství prá­ce a úko­lů, kte­ré pocti­vě a sys­te­ma­tic­ky napl­ňu­je­me. Pode­psá­ní této význam­né doho­dy s Aka­de­mií věd ČR pova­žu­ji mezi těmi­to úko­ly za vel­mi význam­né, “ říká rek­tor UJEP Mar­tin Balej.

http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Druha-dohoda-o-spolupraci-univerzitni-a-akademicke-sfery/