Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje — sociální pracovník/pracovnice

Peda­go­gic­ko-psy­cho­lo­gic­ká porad­na Ústec­ké­ho kra­je  hle­dá pra­cov­ní­ka na pozi­ci “soci­ál­ní pracovník/pracovnice”. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.