Návrhy kurzů na letní školu Universidade da Coruña

Výzva pro aka­de­mic­ké pra­covmí­ky k před­lo­že­ní návrhů tří­tý­den­ních kur­zů v ang­lič­ti­ně vyu­čo­va­ných v rám­ci let­ní ško­ly, kte­rou bude Uni­ver­si­da­de da Coru­ña pořá­dat v létě 2018. Více infor­ma­cí zde. Uzá­věr­ka: 1. 12. 2017.