Sympatický velvyslanec Sten Schwede zahájil Estonské dny na UJEP

Vědecká knihov­na UJEP pořá­dá při pří­le­ži­tos­ti eston­ské­ho před­sed­nic­tví Evropské unii ESTONSKÉ DNY. Záštitu nad nimi pře­vzal vel­vy­sla­nec ESTONSKÉ repub­li­ky v České repub­li­ce, Sten Schwede. 

 Na slav­nost­ním zahá­je­ní Estonských dnů na UJEP měla Vědecká knihov­na UJEP čest při­ví­tat vel­vy­slan­ce Estonské repub­li­ky v ČR Stena Schweda. Spolu s pro­rek­to­rem UJEP, doc. Zdeňkem Radvanovským, dne 1. 11. 2017 ve 13:30 h slav­nost­ně zahá­jil Estonské dny na UJEP ve vol­ném výbě­ru Vědecké knihov­ny UJEP.

Po zahá­je­ní pro­běh­la od 15:00 h v počí­ta­čo­vé stu­dov­ně knihov­ny před­náš­ka Estonsko oči­ma stu­den­tů UJEP. Studentky UJEP vyprá­vě­ly o svých zážit­cích ze stu­dij­ní­ho poby­tu, kte­rý absol­vo­va­ly v rám­ci zahra­nič­ní­ho pro­gra­mu Erasmus+.

Od 1. lis­to­pa­du do kon­ce pro­sin­ce bude v pro­sto­rách vol­né­ho výbě­ru insta­lo­vá­na výsta­va foto­gra­fií Moje Estonsko. Autorka výsta­vy Iva Žůrková foto­gra­fie poří­di­la během své­ho roč­ní­ho poby­tu v Estonsku (v zemi, kte­rou si na prv­ní pohled zami­lo­va­la). Vernisáž výsta­vy za pří­tom­nos­ti samot­né autor­ky se usku­teč­ní dne 1. 11. 2017 v rám­ci slav­nost­ní­ho zahájení.

RNDr. Ivan Farský, CSc., z kated­ry geo­gra­fie PřF UJEP při­pra­vil pro Estonský dny před­náš­ku Vítejte v Estonsku, kte­rá se usku­teč­ní dne 13. 11. 2017 od 15:00 h v počí­ta­čo­vé stu­dov­ně Vědecké knihov­ny UJEP.

O čtr­náct dní poz­dě­ji bude v této stu­dov­ně (dne 27. 11. od 15:00 h) pro­mí­tán eston­ský doku­men­tár­ní film Nový svět. Po celý lis­to­pad bude ve vstup­ní hale Vědecké knihov­ny UJEP navíc insta­lo­vá­na výsta­va pub­li­ka­cí o Estonsku.

Všechny jme­no­va­né akce pro­běh­nou v pro­sto­rách Vědecké knihov­ny UJEP na adre­se: Pasteurova 5, 400 96 Ústí nad Labem, je bezplatná.

Více infor­ma­cí je mož­né zís­kat na webo­vých strán­kách knihov­ny.