Týden vědy a techniky s vědeckou knihovnou UJEP

Vědecká knihov­na Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se již podru­hé zapo­jí do nej­vět­ší­ho vědec­ké­ho fes­ti­va­lu v České repub­li­ce. Ten zahr­nu­je před­náš­ky, výsta­vy, worksho­py a mno­hé dal­ší akti­vi­ty napříč celou repub­li­kou i vše­mi vědec­ký­mi obory.

 Na orga­ni­za­ci fes­ti­va­lu se podí­lí všech­na pra­co­viš­tě Akademie věd ČR, Vědecká knihov­na UJEP se zapo­ju­je jako jed­na ze spo­lu­pra­cu­jí­cích institucí.

Letošní, sedm­nác­tý roč­ník, kte­rý bude zahá­jen v pon­dě­lí 6. lis­to­pa­du a skon­čí v nedě­li 12. lis­to­pa­du, se zamě­ří, mimo jiné, na potra­vi­ny pro budouc­nost, lase­ry, medi­cí­nu, nano­tech­no­lo­gie a umě­lou inte­li­gen­ci.

Vědecká knihov­na UJEP pořá­dá v rám­ci fes­ti­va­lu hned dvě před­náš­ky, kte­ré se usku­teč­ní v Multifunkčním cen­t­ru UJEP v are­á­lu Kampusu UJEP.

Festival zahá­jí v pon­dě­lí 6. 11. 2017 v 17:00 h (MFC, Fialový sál) kpt. Mgr. Josef Duda z Kriminalistického ústa­vu Praha, kte­rý poslu­cha­če pře­svěd­čí o tom, že Forenzní antro­po­lo­gie není (jen) mrt­vá. V rám­ci své před­náš­ky sou­hrn­ně před­sta­ví čin­nost znal­ců v odvět­ví antro­po­lo­gie s důra­zem na por­trét­ní identifikaci.

Josef Duda vystu­do­val obor antro­po­lo­gie na Masarykově uni­ver­zi­tě v Brně. V Kriminalistickém ústa­vu Praha půso­bí od roku 2014. V rám­ci své zna­lec­ké čin­nos­ti se podí­lí na iden­ti­fi­ka­ci nezná­mých mrtvých těl, kos­ter­ních nále­zů a osob zachy­ce­ných na video­zá­zna­mech či fotografiích.

O den poz­dě­ji, 7. 11. 2017 v 10:00 hod (MFC, Červená aula), se usku­teč­ní před­náš­ka s veli­ce pou­ta­vým názvem Umělý život:půjde to? Jak jsme blíz­ko, nebo dale­ko? Přednáška o tom, jaké expe­ri­men­ty byly rea­li­zo­vá­ny a jaké se chys­ta­jí, jaké jsou dal­ší smě­ry výzku­mu umě­lé­ho (syn­te­tic­ké­ho) živo­ta, ať již „soft (v počí­ta­či), „hard“ (elek­tro­me­cha­nic­ky), ale hlav­ně „wet“ (bio­che­mic­ky v labo­ra­to­ři). Přednášející Mgr. Jan Pačes vystu­do­val PřF UK a v Ústavu mole­ku­lár­ní gene­ti­ky AV ČR, v. v. i., stu­du­je struk­tu­ru geno­mů. Zaměřuje se zejmé­na na lid­ské endo­gen­ní retro­vi­ro­vé ele­men­ty, jejichž dosud nej­úpl­něj­ší data­bá­zi sesta­vil. Přednáší ve stu­dij­ním pro­gra­mu bio­in­for­ma­ti­ky a je koor­di­ná­to­rem vel­ké vědec­ké infrastruk­tu­ry ELIXIR.

Všechny výše zmi­ňo­va­né akce Vás zave­dou do budo­vy Multifunkčního cen­t­ra UJEP v uni­ver­zit­ním kam­pu­su na adre­se: Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem. Účast na před­náš­kách je zdarma.

Více infor­ma­cí o jed­not­li­vých akti­vi­tách je mož­né zís­kat na webo­vých strán­kách knihov­ny nebo na face­boo­ku.