Přední světový odborník na správu krajiny bude přednášet na FSE

Jakým způ­so­bem řešit pře­mís­tě­ní sídel ohro­že­ných pří­rod­ní­mi kata­stro­fa­mi? Vyvlast­ňo­vá­ním a/nebo dob­ro­vol­nou doho­dou s vlast­ní­ky?

O tom všem bude mlu­vit Prof. John She­e­han z Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy Syd­ney z Aus­trá­lie v rám­ci své jedi­neč­né před­náš­ky na FSE UJEP s názvem: „Inno­va­ti­ve Instru­ments of the Land Gover­nan­ce: Transfe­ra­ble Deve­lo­p­mennt Rights in Aus­tra­lia„

V rám­ci před­náš­ky, mimo jiné, zazní dis­ku­se růz­ných nástro­jů a jejich dopa­dů na pří­kla­du aus­tral­ské­ho pobře­ží posti­že­né­ho ero­zí. Nevá­hej­te dora­zit!

Termín

7. 11. 2017 v 16:00 h

Místo konání

učeb­na MO 307,
budo­va FSE UJEP,
Mos­kev­ská 54, Ústí nad Labem