2. kola výběrových řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ v LS 2017/18

Na někte­rých fakul­tách budou v prů­bě­hu lis­to­pa­du pro­bí­hat i 2. kola výbě­ro­vých říze­ní na stu­dij­ní poby­ty a prak­tic­ké stá­že v pro­gra­mu Erasmus+ v LS 2017/18. Více infor­ma­cí zís­ká­te zde.