Université de Bourgogne – praktická stáž

Université de Bourgogne nabí­zí pra­cov­ní stáž na zahra­nič­ním oddě­le­ní v ter­mí­nu leden – čer­ven 2018. Nabídka je urče­na stu­den­tům, kte­ří stu­du­jí min. ve 3. roce baka­lář­ské­ho stu­dia či v magis­ter­ském stu­diu. Podmínkou je vel­mi dob­rá zna­lost fran­couz­šti­ny. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.