Konference Společenská zodpovědnost vysokých škol (Mezinárodní vzdělávání jako cesta k aktivnímu občanství)

Dům zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce, MŠMT a UPOL zvou na kon­fe­ren­ci na téma: Společenská zod­po­věd­nost vyso­kých škol (Mezinárodní vzdě­lá­vá­ní jako ces­ta k aktiv­ní­mu občan­ství), kte­rá se bude konat ve dnech 30.11. – 1.12.2017 v Olomouci.

Program akce zde, udá­lost na FB zde.

Na kon­fe­ren­ci vystou­pí zají­ma­ví hos­té, mezi kte­rý­mi bude Šimon Pánek, ředi­tel o.p.s. Člověk v tís­ni, Don Sparling, zakla­da­tel Centra zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce MU, Amal al Khatib z UNRWA OSN a dal­ší. Konference je urče­ná koor­di­ná­to­rům mezi­ná­rod­ních pro­gra­mů, stu­den­tům a zaměst­nan­cům vyso­kých škol.

Přihlašování na kon­fe­ren­ci je ote­vře­né zde.