Stipendijní fond Renesance

Sti­pen­dij­ní fond Rene­san­ce při Ústec­ké komu­nit­ní nada­ci: Nabíd­ka sti­pen­dií na pod­po­ru stu­dia v zahra­ni­čí v obdo­bí 2. pololetí/semestru škol­ní­ho roku 2017/2018 a škol­ním roce 2018/2019.

Gran­to­vé kolo dává pří­le­ži­tost mla­dým, nada­ným a moti­vo­va­ným lidem s  vaz­bou k Ústí a jeho oko­lí (stu­do­vat či trva­le byd­let mohou i mimo okres Ústí n/L.) zažá­dat si o nadač­ní pří­spě­vek v podo­bě sti­pen­dia na pod­po­ru stu­dia v zahra­ni­čí v obdo­bí 2. pololetí/semestru škol­ní­ho roku 2017/2018 a škol­ním roce 2018/2019.  Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.