Nabídka kurzů běloruštiny

Bela­rus Sta­te Eco­no­mic Uni­ver­si­ty pořá­dá kur­zy bělo­ruš­ti­ny pro cizin­ce. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.