Prodlužování studijních pobytů a praktických stáží v programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/18

Stu­den­ti vysla­ní na stu­dij­ní poby­ty a prak­tic­ké stá­že v pro­gra­mu Eras­mus+ v aka­de­mic­kém roce 2017/18 mají mož­nost požá­dat o pro­dlou­že­ní zahra­nič­ní­ho poby­tu. Pro­dlou­žit stu­di­um či pra­xi v zahra­ni­čí je mož­né pou­ze v rám­ci aka­de­mic­ké­ho roku 2017/18, tj. do 30. 9. 2018.

Zájem­ci o pro­dlou­že­ní stu­dij­ní­ho poby­tu si vypl­ní žádost, kte­rou opat­ří svým pod­pi­sem a pod­pi­sem zahra­nič­ní­ho koor­di­ná­to­ra. V naske­no­va­né podo­bě ji pak zašlou e‑mailem pří­sluš­né­mu fakult­ní­mu koor­di­ná­to­ro­vi.

Zájem­ci o pro­dlou­že­ní prak­tic­ké stá­že si vypl­ní žádost, kte­rou opat­ří svým pod­pi­sem. V naske­no­va­né podo­bě ji spo­lu se stu­dij­ní smlou­vou — čás­tí v prů­bě­hu mobi­li­ty (Lear­ning Agre­e­ment for Tra­i­ne­e­ship – part during the mobi­li­ty) potvr­ze­nou zahra­nič­ním zaměst­na­va­te­lem, ve kte­ré bude uve­den pro­dlu­žo­va­ný ter­mín, zašlou e‑mailem pří­sluš­né­mu fakult­ní­mu koor­di­ná­to­ro­vi.

Pro­dlu­žo­vá­ní se bude schva­lo­vat po potvr­ze­ní žádosti fakult­ním koor­di­ná­to­rem v pořa­dí, v jakém stu­den­ti ode­vzda­jí řád­ně vypl­ně­nou žádost potvr­ze­nou zahra­nič­ní insti­tu­cí pří­sluš­né­mu fakult­ní­mu koor­di­ná­to­ro­vi, a to do vyčer­pá­ní finanč­ních pro­střed­ků, kte­ré má UJEP pro aka­de­mic­ký rok 2017/18 k dis­po­zi­ci s tím, že žádost o pro­dlou­že­ní zahra­nič­ní­ho poby­tu musí být podá­na min. 1 měsíc před původ­ním datem ukon­če­ní zahra­nič­ní­ho poby­tu uve­de­ným v účast­nic­ké smlou­vě.