Univerzitní Vánoce

Ústecká uni­ver­zi­ta se i v letoš­ním roce význam­ně zapo­ju­je do vytvá­ře­ní vánoč­ní atmo­sfé­ry v našem měs­tě i kra­ji. V čase advent­ním pořá­dá množ­ství akcí, zejmé­na vánoč­ních kon­cer­tů uni­ver­zit­ních sborů. 

Dne 1. 12. v 11:00 h roz­sví­tí uni­ver­zi­ta před budo­vou rek­to­rá­tu v kam­pu­su svůj vánoč­ní stro­mek. K vlo­ni zasa­ze­né jed­lič­ce při­jdou zazpí­vat a zahrát muzi­kan­ti zapo­je­ní v mezi­ná­rod­ním pro­jek­tu Viva la musi­ca: pěvec­ký sbor NONA, 100 Mozartových dětí z Chemnitz a Orchestr Ponticello.

Ten den také odstar­tu­je Vědecká knihov­na UJEP svo­je Vánoce v knihov­ně. Do 22. 12. zde bude k vidě­ní výstav­ka vánoč­ních ozdob z korál­ků prof. Prášila (2 vit­rín­ky ve vol­ném výbě­ru knihov­ny). Dne 5. 12. tady od 15:00 h pro­běh­ne Kurz výro­by korál­ko­vých vánoč­ních ozdob pod vede­ním samot­né­ho prof. Prášila a např. 13. 12. bude v knihov­ně od 15:00 h před­ná­šet Mgr. Lucie Libešová na téma Jak mlsat bez výči­tek? V kni­hov­ním Adventním kalen­dá­ři bude kaž­dý den na čte­ná­ře čekat nové pře­kva­pe­ní. Výstava Retro Vánoce pak vypl­ní vit­rí­nu ve vstup­ní hale knihovny.

A tak­též od 1. 12. bude v Naučném bota­nic­kém par­ku (Za Válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem) dostup­ný od 9:00–18:00 h pro­gram vypl­ně­ný advent­ní­mi a vánoč­ní­mi lido­vý­mi tra­di­ce­mi, tra­dič­ní­mi i méně zná­mý­mi vánoč­ní­mi rost­li­na­mi, exo­tic­kým koře­ním, vánoč­ní deko­ra­cí s vyu­ži­tím pří­rod­ních mate­ri­á­lů apod. Akce s názvem Vánoce v zahra­dě zde potr­vá do 10. 12. 2017.

Hned 2. 12. odstar­tu­je uni­ver­zit­ní sbor Chorea Academica „šňů­ru“ Rybovek, resp. kon­cer­tů České mše vánoč­ní Jana Jakuba Ryby. Od 17:00 h to bude v Terezíně.

Na vánoč­ní kon­cert pěvec­ké­ho sbo­ru NONA si může veřej­nost zajít dne 5. 12. od 11:00 h do Fokus Kafe (Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem). Na kon­cer­tu v rám­ci pro­jek­tu Viva la musi­ca vystou­pí mimo NONY Mathis Stendike se spo­lu­hrá­či z Chemnitz s vystou­pe­ním na alp­ské rohy.

Dne 13. 12. ote­vře své tra­dič­ní Vánoční trhy FSE. Od 10:00–14:00 h si bude mož­né ve VŠ klu­bu fakul­ty soci­ál­ně eko­no­mic­ké, ve 4. pat­ře (Moskevská 54, Ústí nad Labem) zakou­pit vánoč­ní výrob­ky z chrá­ně­ných dílen.

Dne 13. 12. při­jde do uni­ver­zit­ní­ho kam­pu­su Ježíšek. Několikahodinová akce (14:00–20:00 h) s názvem Ježíšek v kam­pu­su pozve zejmé­na rodi­če s dět­mi do lob­by Multifunkčního infor­mač­ní­ho a vzdě­lá­va­cí­ho cen­t­ra (Pasteurova 1, Ústí nad Labem). Budou pro ně při­pra­ve­ny kon­cer­ty dět­ských sbo­rů a škol­ní výsta­vy bet­lé­mů dětí ZŠ, MŠ a ZUŠ, vystou­pe­ní stu­dent­ských kapel či tvo­ři­vé worksho­py pro děti zdar­ma. Nebude chy­bět občer­stve­ní spo­lu se sva­ře­ným vínem, gro­gem či slad­kost­mi pro děti. Od 13.–17. 12. zde bude insta­lo­vá­na také výsta­va betlémů.

Další vánoč­ní kon­cert pro­běh­ne dne 13. 12. od 18:00 v kos­te­le sva­té­ho Vojtěcha (Vojtěšská 856/2, Ústí nad Labem). Na Vánočním kon­cer­tu sbo­rů kated­ry hudeb­ní výcho­vy se před­sta­ví sbo­ry: KHV, Popularizace, Kuželky, NONA a Chorea Academica.

Další Česká mše vánoč­ní J. J. Ryby roze­z­ní Kostel sv. Floriána v ústec­kém Krásném Březně dne 17. 12. od 20:00 h. Zpívat bude Chorea Academica.

A hned den na to, 18. 12. se v 19:00 h zapl­ní kos­tel v Libochovanech také tóny České mše vánoč­ní Jana Jakuba Ryby, opět v podá­ní sbo­ru Chorea Academica, ten­to­krá­te s jejich hosty.

Dne 19. 12. v 11:00 h se může­te při­dat k již tra­dič­ní Rybovce na scho­dech kon­krét­ně na scho­dech mezi 1. a 2. pat­rem peda­go­gic­ké fakul­ty, kte­rou pro­ve­dou sbo­ry kated­ry hudeb­ní výcho­vy dopl­ně­né pří­cho­zí­mi zpěváky.

Poslední pro­ve­de­ní čes­ké „Rybovky“ zazní dne 21. 12. od 19:00 h v Domě kul­tu­ry v Teplicích, kde Chorea Academica spo­lu se Severočeskou filhar­mo­nií ješ­tě na pro­gram při­dá nověj­ší čes­kou vánoč­ní mši Missa Brevis Jiřího Pavlicy.

Dne 20. 12. pro­běh­ne v Muzeu měs­ta Ústí nad Labem Vánoční před­náš­ka doc. Lydie Petráňové.

Začátkem nové­ho roku, kon­krét­ně dne 3. 1. 2018 od 19:00 h zahá­jí uni­ver­zit­ní stu­den­ti oblí­be­ným Tříkrálovým kon­cer­tem v 50baru. Opět se bude jed­nat o kon­cert hudeb­ních usku­pe­ní stu­den­tů UJEP a jejich hostů.