Stipendium k výzkumnému pobytu na Univerzitě v Pittsburghu

Ruth Crawford Mitchell Fellowship nabí­zí sti­pen­di­um čes­ké­mu nebo slo­ven­ské­mu odbor­ní­ko­vi za úče­lem výzku­mu na Pittsburské uni­ver­zi­tě v zim­ním semest­ru 2018/19 (konec srp­na až polo­vi­na pro­sin­ce 2018). Výše gran­tu je 7 000 USD. Termín pro podá­vá­ní žádos­tí je 30. 3. 2018. Přihlášku je nut­no dolo­žit dopo­ru­ču­jí­cím dopi­sem čle­na aka­de­mic­ké obce Pittsburské uni­ver­zi­ty, kte­rý bude po dobu výzku­mu sti­pen­dis­ty jeho men­to­rem. Vce infor­ma­cí zde.