Novoroční přání rektora

Váže­né kole­gy­ně, váže­ní kole­go­vé, milé stu­dent­ky, milí stu­den­ti, dra­zí přá­te­lé,

je před námi závěr roku a s ním i čas pro bilan­co­vá­ní, co nám ten­to rok při­ne­sl a co pro nás zna­me­nal. Nebo­jím se říci, že rok 2017 byl v živo­tě naší uni­ver­zi­ty zlo­mo­vým či his­to­ric­kým. Díky vel­ké­mu úsi­lí řady aka­de­mic­kých a neaka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků se v jeho prů­bě­hu poda­ři­lo naší uni­ver­zi­tě zís­kat více než mili­ar­du korun navíc k běž­ným roz­počto­vým pro­střed­kům. Muse­li jsme si pro­jít také legisla­tiv­ní smrští vyvo­la­nou novým vyso­ko­škol­ským záko­nem a ino­vo­vat všech­ny zásad­ní legisla­tiv­ní před­pi­sy a pra­vi­dla uni­ver­zi­ty.

Navzdo­ry roz­sáh­lé sta­veb­ní a inves­tič­ní čin­nos­ti, kte­rá pokra­čo­va­la na naší uni­ver­zi­tě i v tom­to roce, musím akcen­to­vat, že uni­ver­zi­tu jako tako­vou nedě­la­jí pro­jek­ty, stav­by a inves­ti­ce, ale je pře­de­vším o lidech, stu­den­tech, uči­te­lích a dal­ších zaměst­nan­cích.

Pova­žu­ji za radost a čest v závě­ru roku podě­ko­vat a pogra­tu­lo­vat řadě osob­nos­tí, kte­ré žijí na uni­ver­zi­tě mezi námi. Jsou to aka­de­mi­ci, věd­ci, talen­to­va­ní stu­den­ti a stu­dent­ky, kte­ří svo­jí nezměr­nou akti­vi­tou, pro­fe­si­o­na­li­tou i sou­stře­dě­ným úsi­lím dosa­hu­jí úspě­chů na poli vědy a výzku­mu, v umě­lec­ké tvor­bě či při spor­tov­ních akti­vi­tách. Někte­rým z nich jsem v závě­ru roku pře­dal Ceny rek­to­ra za rok 2017, jiní obdr­že­li uzná­ní a medai­le z rukou hejtma­na Ústec­ké­ho kra­je,  lau­re­á­tů Nobe­lo­vy ceny, na svě­to­vých spor­to­viš­tích či tuzem­ských i zahra­nič­ních umě­lec­kých sou­tě­žích. Jsem hrdý na kaž­dé­ho z Vás, kdo šíří­te dob­ré jmé­no UJEP.

Záro­veň si vážím všech našich spon­zo­rů, doná­to­rů či při­spě­va­te­lů, kte­ří pomá­ha­jí naší alma mater v roz­vo­ji.

Milé stu­dent­ky, milí stu­den­ti, váže­né kole­gy­ně, váže­ní kole­go­vé, přá­te­lé, chtěl bych vám všem podě­ko­vat za vaši prá­ci a za vše dob­ré, co pro naši uni­ver­zi­tu vyko­ná­vá­te. Zůstaň­me při sobě a spo­leč­ně pokra­čuj­me v naší prá­ci. V tom­to hek­tic­kém obdo­bí uspě­je­me, jen pokud bude­me jeden dru­hé­mu naslou­chat a pro zdár­ný roz­voj naší uni­ver­zi­ty potáh­ne­me za jeden pro­vaz.

Váš rek­tor Mar­tin Balej