Nabídka studijních a badatelských stipendií do Německa

Německá kato­lic­ká nada­ce KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) nabí­zí stu­dij­ní a bada­tel­ská sti­pen­dia do Německa. Uzávěrka pro podá­vá­ní žádos­tí: 15. 1. 2018. Více infor­ma­cí nalez­ne­te na inter­ne­to­vých strán­kách KAAD zde.