Stipendium Paula Robitscheka

Nabídka roč­ních  sti­pen­dií pro čes­ké a slo­ven­ské stu­den­ty ke stu­diu na University of Nebraska-Lincoln v USA v akad. roce 2018/19. Uzávěrka pro podá­vá­ní při­hlá­šek 1. 3. 2018. Více infor­ma­cí zde a na webo­vých strán­kách.