Mezinárodní konference Applications of Mathematics and Statistics in Economics (AMSE 2018

Uni­ver­zi­ta Mateja Bela v Ban­skej Bys­tri­ci pořá­dá ve dnech 29. 8. — 2. 9. 2018 mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci “Appli­cati­ons of Mathe­ma­tics and Sta­tis­tics in Eco­no­mics”. Více infor­ma­cí zde.