Mezinárodní konference “The Economies of Balkan and Eastern European Countries in the changing world”

10. mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce “The Economies of Balkan and Eastern European Countries in the chan­ging world” se usku­teč­ní ve dnech 11. – 13. 5. 2018 ve Varšavě. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.