Mezinárodní vědecká konference pro doktorandy a postdoktorandy

21. mezi­ná­rod­ní vědec­ká kon­fe­ren­ce pro dok­to­ran­dy a post­dok­to­ran­dy EDAMBA @ EUBA 2018 „Capa­ci­ty and resour­ces for susta­i­na­ble deve­lo­p­ment: The role of Eco­no­mics, Busi­ness, Manage­ment and Rela­ted Dis­ci­pli­nes“ se usku­teč­ní ve dnech 17. — 19. 4. 2018 na Eko­no­mic­ké uni­ver­zi­tě v Bra­ti­sla­vě. Více infor­ma­cí o kon­fe­ren­ci zde.