Mezinárodní vědecká konference pro doktorandy a postdoktorandy

21. mezi­ná­rod­ní vědec­ká kon­fe­ren­ce pro dok­to­ran­dy a post­dok­to­ran­dy EDAMBA @ EUBA 2018 „Capacity and resour­ces for susta­i­na­ble deve­lo­p­ment: The role of Economics, Business, Management and Related Disciplines“ se usku­teč­ní ve dnech 17. – 19. 4. 2018 na Ekonomické uni­ver­zi­tě v Bratislavě. Více infor­ma­cí o kon­fe­ren­ci zde.