Nabídka účasti na zahraničních akcích

Nabídku účas­ti na zahra­nič­ních akcích a dal­ší novin­ky z oblas­ti mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce, kte­rou nabí­zí por­tál Study in the Czech Republic nalez­ne­te zde.