Evropská komise – nabídka praktické stáže

Nabídka prak­tic­kých stá­ží v Evropské komi­si, na kte­ré je mož­no podá­vat při­hláš­ky do 31. 1. 2018 (do 12:00). Jedná se o pla­ce­né, pěti­mě­síč­ní stá­že, pro­bí­ha­jí­cí ve dvou tur­nusech – od říj­na do úno­ra a od břez­na do čer­ven­ce. Stáže jsou rea­li­zo­vá­ny pře­de­vším v Bruselu a Lucemburku. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.

POZOR! – NA TUTO STÁŽ NEMŮŽETE VYJET S PODPOROU PROGRAMU ERASMUS+.