Stáž — PročByNe?

Nabíd­ka moti­vač­ních stá­ží PročBy­Ne? v rám­ci pro­jek­tu poslan­ky­ně Evrop­ské­ho par­la­men­tu:

Jed­ná se o tyto stá­že:
— Stí­no­vá­ní Pav­la Řehá­ka v pojiš­ťov­ně Direct
— Stí­no­vá­ní gene­rál­ní­ho ředi­te­le Kar­lo­var­ských mine­rál­ních vod a.s. Alessan­d­ra Pasqua­le­ho
VIP Tour Evro­pou – týden­ní pobyt v evrop­ských insti­tu­cích

Nabíd­ka je urče­na pro stu­den­ty ve věku 18 až 25 let s výbor­nou ang­lič­ti­nou, kte­ří mají zájem o nevšed­ní zku­še­nost s říze­ním mezi­ná­rod­ní­ho obcho­du nebo evrop­skou poli­ti­ku. Nákla­dy spo­je­né se stá­ží jsou hra­ze­ny.

Více infor­ma­cí včet­ně při­hláš­ky nalez­ne­te zde.