Stáž – PročByNe?

Nabídka moti­vač­ních stá­ží PročByNe? v rám­ci pro­jek­tu poslan­ky­ně Evropského parlamentu:

Jedná se o tyto stáže:
– Stínování Pavla Řeháka v pojiš­ťov­ně Direct
– Stínování gene­rál­ní­ho ředi­te­le Karlovarských mine­rál­ních vod a.s. Alessandra Pasqualeho
– VIP Tour Evropou – týden­ní pobyt v evrop­ských institucích

Nabídka je urče­na pro stu­den­ty ve věku 18 až 25 let s výbor­nou ang­lič­ti­nou, kte­ří mají zájem o nevšed­ní zku­še­nost s říze­ním mezi­ná­rod­ní­ho obcho­du nebo evrop­skou poli­ti­ku. Náklady spo­je­né se stá­ží jsou hrazeny.

Více infor­ma­cí včet­ně při­hláš­ky nalez­ne­te zde.