Student Scientific Conference 2018

Mezinárodní stu­dent­ská vědec­ká kon­fe­ren­ce pořá­da­ná Ekonomickou fakul­tou Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici se usku­teč­ní dne 12. 4. 2018. Více infor­ma­cí zde.