Stipendia na výukové pobyty v Mnichově

Uni­ver­zi­ta apli­ko­va­ných věd v Mni­cho­vě (MUAS) nabí­zí sti­pen­dij­ní pro­gram za úče­lem výu­ko­vých poby­tů na MUAS v akad. roce 2018/19 v dél­ce 3 — 5 měsí­ců. Obzvláš­tě víta­ní jsou zájem­ci z těch­to obo­rů: Engi­nee­ring: Mecha­ni­cal Engi­nee­ring / Auto­mo­ti­ve Engi­nee­ring / Aerospa­ce Engi­nee­ring; Com­pu­ter Science and Mathe­ma­tics: Ope­ra­ting Sys­tems / Arti­fi­cial Intel­li­gen­ce / Games Engi­nee­ring. Více infor­ma­cí zde. Uzá­věr­ka: 18. 3. 2018.