Výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu UJEP v programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/18 - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu UJEP v programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/18

Prorektor pro vnější vztahy UJEP vyhlašuje výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu v programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/18.

Účelem školení v zahraničí, které probíhá formou praktického školení, studijní návštěvy, stínování apod., je získání nových vědomostí a dovedností a výměna zkušeností v oboru, ve kterém zaměstnanec pracuje na UJEP.

K dispozici je sedmidenní pobyt (včetně cesty) v zahraniční instituci v jedné ze zemí participujících v programu Erasmus+ (EU, EHP a kandidátské země) pro 1 zaměstnance rektorátu UJEP. Přijímající instituci si uchazeč vybírá sám. Přijímající institucí může být partnerská zahraniční vysoká škola, se kterou má UJEP uzavřenou meziinstitucionální smlouvu v oblasti školení (viz přehled smluv UJEP zde – smlouvy, které zahrnují aktivitu školení, mají ve sloupci „Školení“ hvězdičku) či jakákoliv jiná zahraniční instituce. Školení může probíhat od 1. 4. 2018 a musí být realizováno do 30. 9. 2018.

Uchazeč se do výběrového řízení přihlašuje prostřednictvím přihlášky, kterou předá spolu s motivačním dopisem (max. 2 000 znaků s mezerami) a příp. dokladem o znalosti jazyka školení na oddělení pro vnější vztahy rektorátu do 21. 2. 2018.

Kritéria výběrového řízení

  1. formální správnost, tj. odevzdání všech požadovaných dokumentů na požadovaných aktuálních formulářích ve stanoveném termínu – formálně nesprávně odevzdané přihlášky budou vyřazeny a nebudou z kvalitativního hlediska hodnoceny
  2. kvalitativní hledisko
    • motivační dopis (posuzován bude přínos školení pro UJEP) – ohodnoceno 1-5 body
    • znalost jazyka školení (doložení znalosti jazyka školení certifikátem či jiným dokladem o dosažené úrovni jazykových znalostí) – ohodnoceno 1 bodem
    • zvací dopis od přijímající zahraniční instituce – ohodnoceno 1 bodem
  3. bonifikace – uchazeč, který dosud nerealizoval v rámci programu Erasmus+ zahraniční školení, obdrží bonifikaci ve výši 1 bodu

Max. lze získat 8 bodů. Na zahraniční mobilitu bude vyslán uchazeč s nejvyšším počtem dosažených bodů.

O výsledcích výběrového řízení rozhodne komise složená ze zástupců vedení UJEP do 15. 3. 2018. Všichni uchazeči budou vyrozuměni e-mailem.

Základní pokyny ke školením v programu Erasmus+ najdete zde.

Zaměstnancům budou uhrazeny náklady na pobyt a cestovné na základě cestovního příkazu ve výši skutečných nákladů.

V jednotlivých podsekcích programu Erasmus+ na http://www.ujep.cz/erasmus-2 jsou další informace o programu Erasmus+. Další informace lze pak získat na stránkách Domu zahraniční spolupráce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.