Výběrové řízení na školení zaměstnanců rektorátu UJEP v programu Erasmus+ v akademickém roce 2017/18

Pro­rek­tor pro vněj­ší vzta­hy UJEP vyhla­šu­je výbě­ro­vé říze­ní na ško­le­ní zaměst­nan­ců rek­to­rá­tu v pro­gra­mu Eras­mus+ v aka­de­mic­kém roce 2017/18.

Úče­lem ško­le­ní v zahra­ni­čí, kte­ré pro­bí­há for­mou prak­tic­ké­ho ško­le­ní, stu­dij­ní návštěvy, stí­no­vá­ní apod., je zís­ká­ní nových vědo­mos­tí a doved­nos­tí a výmě­na zku­še­nos­tí v obo­ru, ve kte­rém zaměst­na­nec pra­cu­je na UJEP.

K dis­po­zi­ci je sed­mi­den­ní pobyt (včet­ně ces­ty) v zahra­nič­ní insti­tu­ci v jed­né ze zemí par­ti­ci­pu­jí­cích v pro­gra­mu Eras­mus+ (EU, EHP a kan­di­dát­ské země) pro 1 zaměst­nan­ce rek­to­rá­tu UJEP. Při­jí­ma­jí­cí insti­tu­ci si ucha­zeč vybí­rá sám. Při­jí­ma­jí­cí insti­tu­cí může být part­ner­ská zahra­nič­ní vyso­ká ško­la, se kte­rou má UJEP uza­vře­nou meziin­sti­tu­ci­o­nál­ní smlou­vu v oblas­ti ško­le­ní (viz pře­hled smluv UJEP zde – smlou­vy, kte­ré zahr­nu­jí akti­vi­tu ško­le­ní, mají ve sloup­ci „Ško­le­ní“ hvěz­dič­ku) či jaká­ko­liv jiná zahra­nič­ní insti­tu­ce. Ško­le­ní může pro­bí­hat od 1. 4. 2018 a musí být rea­li­zo­vá­no do 30. 9. 2018.

Ucha­zeč se do výbě­ro­vé­ho říze­ní při­hla­šu­je pro­střed­nic­tvím při­hláš­ky, kte­rou pře­dá spo­lu s moti­vač­ním dopi­sem (max. 2 000 zna­ků s meze­ra­mi) a příp. dokla­dem o zna­los­ti jazy­ka ško­le­ní na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu do 21. 2. 2018.

Kri­té­ria výbě­ro­vé­ho říze­ní

  1. for­mál­ní správ­nost, tj. ode­vzdá­ní všech poža­do­va­ných doku­men­tů na poža­do­va­ných aktu­ál­ních for­mu­lá­řích ve sta­no­ve­ném ter­mí­nu – for­mál­ně nespráv­ně ode­vzda­né při­hláš­ky budou vyřa­ze­ny a nebu­dou z kva­li­ta­tiv­ní­ho hle­dis­ka hod­no­ce­ny
  2. kva­li­ta­tiv­ní hle­dis­ko
    • moti­vač­ní dopis (posu­zo­ván bude pří­nos ško­le­ní pro UJEP) – ohod­no­ce­no 1–5 body
    • zna­lost jazy­ka ško­le­ní (dolo­že­ní zna­los­ti jazy­ka ško­le­ní cer­ti­fi­ká­tem či jiným dokla­dem o dosa­že­né úrov­ni jazy­ko­vých zna­los­tí) – ohod­no­ce­no 1 bodem
    • zva­cí dopis od při­jí­ma­jí­cí zahra­nič­ní insti­tu­ce – ohod­no­ce­no 1 bodem
  3. boni­fi­ka­ce – ucha­zeč, kte­rý dosud nere­a­li­zo­val v rám­ci pro­gra­mu Eras­mus+ zahra­nič­ní ško­le­ní, obdr­ží boni­fi­ka­ci ve výši 1 bodu

Max. lze zís­kat 8 bodů. Na zahra­nič­ní mobi­li­tu bude vyslán ucha­zeč s nej­vyš­ším počtem dosa­že­ných bodů.

O výsled­cích výbě­ro­vé­ho říze­ní roz­hod­ne komi­se slo­že­ná ze zástup­ců vede­ní UJEP do 15. 3. 2018. Všich­ni ucha­ze­či budou vyro­zu­mě­ni e‑mailem.

Základ­ní poky­ny ke ško­le­ním v pro­gra­mu Eras­mus+ najde­te zde.

Zaměst­nan­cům budou uhra­ze­ny nákla­dy na pobyt a ces­tov­né na zákla­dě ces­tov­ní­ho pří­ka­zu ve výši sku­teč­ných nákla­dů.

V jed­not­li­vých pod­sek­cích pro­gra­mu Eras­mus+ na http://www.ujep.cz/erasmus‑2 jsou dal­ší infor­ma­ce o pro­gra­mu Eras­mus+. Dal­ší infor­ma­ce lze pak zís­kat na strán­kách Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce www.dzs.czwww.naerasmusplus.cz.