Mezinárodní konference “Scientia Iuventa 2018”

13. mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce pro dok­to­ran­dy a mla­dé věd­ce pořá­da­ná Eko­no­mic­kou fakul­tou Uni­ver­zi­ty Mateja Bela v Ban­ské Bys­tri­ci se usku­teč­ní dne 19. 4. 2018. Více infor­ma­cí zde. Regis­trač­ní for­mu­lář najde­te zde.