Pozvánka na informační večer pro studenty ve Francii

Aso­ci­a­ce Čeští stu­den­ti a mla­dí pro­fe­si­o­ná­lo­vé ve Fran­cii (ČSMPF) pořá­dá infor­mač­ní večer — Jak stu­do­vat a žít ve Fran­cii, kte­rý se bude konat ve čtvr­tek 15. 2. 2018 v 19 h v pro­sto­rách Vel­vy­sla­nec­tví Čes­ké repub­li­ky v Paří­ži (15, Ave­nue Char­les Floquet, 75007 Paříž). Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.