Mezinárodní letní škola v Záhřebu a Šibeniku

Vyso­ká ško­la Alge­b­ra v Záhře­bu pořá­dá ve dnech 8. — 27. 7. 2018 v Záhře­bu a Šibe­ni­ku mezi­ná­rod­ní let­ní ško­lu. Nabí­ze­ny jsou tyto kur­zy: Digi­tal Mar­ke­ting, Digi­tal Sculp­ting Fun­da­men­tals, Data Dri­ven Sto­ry­tel­ling, Cre­a­ting a Detai­led Pro­ject in 3D, Mobi­le Appli­cati­on Deve­lo­p­ment, Cyber Secu­ri­ty. Na škol­né lze zís­kat sti­pen­di­um (nut­no požá­dat do 28. 2. 2018). Více infor­ma­cí zde.