Letní škola na Bauhaus-Universität Weimar

Bauhaus-Universität Weimar pořá­dá ve dnech 5. – 31. 8. 2018 let­ní ško­lu s nabíd­ku více než 15 kur­zů v těch­to obo­rech: Architecture & Urbanism, Art & Design, Culture & Media, Engineering & Environment, Intensive Language Courses in German & English. Studenti mohou zís­kat i sti­pen­di­um. Více infor­ma­cí zde.