Letní škola Univerzity v Opole

Uni­ver­zi­ta v Opo­le nabí­zí v ter­mí­nu 16. 7. — 4. 8. 2018 let­ní ško­lu, v rám­ci kte­ré pro­běh­nou násle­du­jí­cí kur­zy: Aca­de­mic Eng­lish, Inter­cul­tu­ral com­pe­ten­ce & com­mu­ni­cati­on, Legal, admi­nis­tra­ti­ve and orga­ni­sati­o­nal pro­fi­le, Social science pro­fi­le, Eng­lish in science pro­fi­le, Art and lite­ra­tu­re pro­fi­le, Art pro­jects, Intro­ducti­on to the Polish lan­gu­age and cul­tu­re. Více infor­ma­cí zde.