Stipendijní místa ke studiu v Čínské lidové republice

Čín­ská vlá­da nabí­zí čes­kým zájem­cům sti­pen­dij­ní mís­ta ke stu­diu baka­lář­ských, magis­ter­ských i dok­tor­ských stu­dij­ních pro­gra­mů v ČLR počí­na­je aka­de­mic­kým rokem 2018/2019, jakož i ke stu­dij­ním či výzkum­ným stá­žím v ČLR v dél­ce jed­no­ho až dvou semestrů v aka­de­mic­kém roce 2018/2019.

Ter­mín pro ode­vzdá­ní při­hlá­šek je do 19. úno­ra 2018 do 15 hod na MŠMT.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.