Stipendia francouzské vlády- pro studenty PhD.

Fran­couz­ská vlá­da nabí­zí sti­pen­dia čes­kým PhD. stu­den­tům.

Sti­pen­dia budou udě­lo­vá­na buď na dok­to­rát pod dvo­jím vede­ním na fran­couz­ské uni­ver­zi­tě, nebo na na 1–3 měsíč­ní výzkum­nou stáž ve fran­couz­ské labo­ra­to­ři.

Gran­ty budou udě­lo­vá­ny Vel­vy­sla­nec­tvím Fran­cie v Čes­ké repub­li­ce. Uzá­věr­ka podá­vá­ní žádos­tí je 16. 3. 2018.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.