Stipendia francouzské vlády- pro studenty PhD.

Francouzská vlá­da nabí­zí sti­pen­dia čes­kým PhD. studentům.

Stipendia budou udě­lo­vá­na buď na dok­to­rát pod dvo­jím vede­ním na fran­couz­ské uni­ver­zi­tě, nebo na na 1–3 měsíč­ní výzkum­nou stáž ve fran­couz­ské laboratoři.

Granty budou udě­lo­vá­ny Velvyslanectvím Francie v České repub­li­ce. Uzávěrka podá­vá­ní žádos­tí je 16. 3. 2018.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.