Kariéra za hranicemi? Studentský spolek na FSE chce motivovat ostatní studenty

Dne 7. 3. 2018 se na fakul­tě soci­ál­ně eko­no­mic­ké v 17:00 h usku­teč­ní před­náš­ka Mgr. Bc. Mar­ti­na Tep­lé­ho, MBA, ředi­te­le AGRO-Ter­mi­nal v Hei­denau, Kari­é­ra v Němec­ku.

Půjde o prv­ní před­náš­ku orga­ni­zo­va­nou stu­dent­ským spol­kem Follow Socio-Eco­no­mists, kte­rý vzni­kl za úče­lem pod­po­ry roz­vo­je cizo­ja­zyč­ných kom­pe­ten­cí stu­den­tů a roz­ví­je­ní mezi­ná­rod­ní stu­dent­ské spo­lu­prá­ce. Všich­ni čle­no­vé aka­de­mic­ké obce jsou na před­náš­ku srdeč­ně zvá­ni.