Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy — stipendia

Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy upo­zor­ňu­je na blí­ží­cí se uzá­věr­ku pro podá­ní žádos­tí o sti­pen­dij­ní poby­ty na Taiwa­nu T: 31. 3. 2018.

  • Taiwan Scho­lar­ship Pro­gra­m­me — více­le­té stu­di­um ve stu­dij­ních pro­gra­mech, více infor­ma­cí nalez­ne­te zde
  • Hua­yu Enri­chment Scho­lar­ship — kurz man­darín­ské čín­šti­ny, více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.

Žádosti se před­klá­da­jí pří­mo na Tchaj­pej­skou hos­po­dář­skou a kul­tur­ní kan­ce­lář v Pra­ze.