Stipendijní pobyty v Korejské republice

Jed­ná se o nabíd­ku 2 sti­pen­dií k absol­vo­vá­ní nava­zu­jí­cí­ho magis­ter­ské­ho stu­dij­ní­ho pro­gra­mu nebo dok­tor­ské­ho stu­dij­ní­ho pro­gra­mu na vyso­ké ško­le v Korej­ské repub­li­ce. Sti­pen­dia posky­tu­je orga­ni­za­ce NIIED. Ter­mín pro ode­vzdá­ní při­hlá­šek do DZS je 16. 3. 2018 do 12:00 hodin. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.