Mezinárodní vědecká konference “FIS Communications 2018”

Fakul­ta spor­tu a těles­né výcho­vy Uni­ver­zi­ty v Niš (Srb­sko) pořá­dá ve dnech 18. — 20. 10. 2018 mezi­ná­rod­ní vědec­kou kon­fe­ren­ci. Více infor­ma­cí zde.