Stipendijní pobyty v Itálii

Nabíd­ka sti­pen­dij­ních poby­tů v Itá­lii posky­to­va­ných na zákla­dě mezi­ná­rod­ní smlou­vy pro aka­de­mic­ký rok 2018/2019 bylo pro Čes­kou repub­li­ku vyčle­ně­no 18 měsí­ců, měsíč­ní část­ka činí 900 Eur.

Výbě­ro­vé říze­ní pořá­dá MZV Itá­lie a zájem­ci mu podá­va­jí své žádosti pří­mo. Plát­ce sti­pen­dia vyža­du­je regis­tra­ci a podá­ní při­hláš­ky on-line. Ter­mín podá­ní on-line při­hlá­šek je 30. 4. 2018 ve 14.00 (ital­ské­ho času).Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde či zde.