Dlouho opomíjené koleje se dočkaly zasloužené pozornosti

Zís­ká­ní a rea­li­za­ce pro­jek­tů z Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Výzkum, vývoj, vzdě­lá­vá­ní – Uni­ver­zi­ta 21. sto­le­tí (U21) – pomá­há nejen všem fakul­tám Uni­ver­zi­ty J. E. Pur­ky­ně v Ústí nad Labem poři­zo­vat a ino­vo­vat svo­je stroj­ní zaří­ze­ní nut­né pro roz­voj vědy, výu­ky a výzku­mu, nepří­mo ote­vře­lo také mož­nost pomo­ci Sprá­vě kole­jí a menz.

Do Aka­de­mic­ké­ho sená­tu UJEP dne 28. 2. 2018 před­lo­žil rek­tor, doc. Mar­tin Balej, návrh, kte­rý zásad­ně mění zave­de­ný sys­tém roz­dě­lo­vá­ní pro­střed­ků Fon­du roz­vo­je inves­tič­ní­ho majet­ku (FRIM) UJEP pro rok 2018. Novin­ka návr­hu se zamě­řu­je zejmé­na na pří­pra­vu rezer­vy pro sou­část, kte­rá je v rám­ci evrop­ských pro­jek­tů zne­vý­hod­ně­na, tedy Sprá­vu kole­jí a menz.

Kaž­dá fakul­ta UJEP bude díky evrop­ským dota­cím dosta­teč­ně pří­stro­jo­vě zabez­pe­če­na mini­mál­ně po dobu trvá­ní pro­jek­tů U21 a jejich udr­ži­tel­nos­ti. To nám dovo­li­lo uva­žo­vat o roz­dě­lo­vá­ní FRIM jiným způ­so­bem, a pomo­ci tak našim kole­jím,“ říká doc. Mar­tin Balej.

Tomu­to roz­hod­né­mu kro­ku dopo­moh­la vede­ní UJEP také infor­ma­ce z MŠMT o pří­pra­vě nové­ho pro­gra­mo­vé­ho finan­co­vá­ní (ISPROFIN) cílí­cí­ho na rekon­struk­ci a moder­ni­za­ci stá­va­jí­cí infrastruk­tu­ry vyso­kých škol. Zde byl samo­stat­ně vyčle­něn pod­pro­gram pro kole­je a men­zy zamě­ře­ný na pro­voz­ní úspo­ry, moder­ni­za­ce a dife­ren­ci­a­ce pro­stor, moder­ni­za­ce inte­ri­é­ro­vé­ho vyba­ve­ní menz či dobu­do­vá­ní kapa­cit odpo­ví­da­jí­cích roz­vo­ji pří­sluš­né vyso­ké ško­ly.

Obec­né nasta­ve­ní toho­to pro­gra­mu však zahr­nu­je pro SKM povin­nou spo­lu­účast ve výši 40 % uzna­tel­ných nákla­dů. Abychom dosáh­li na moder­ni­za­ci kole­jí, a zajis­ti­li tak ade­kvát­ní a moder­ní uby­to­vá­ní pro stu­den­ty všech sou­čás­tí, bude potře­ba shro­máž­dit pro­střed­ky na povin­nou spo­lu­účast defi­no­va­nou tím­to pro­gra­mem,“ upo­zor­ňu­je kves­tor UJEP Ing. Leoš Ner­gl.

Obmě­na pří­dě­lu sou­čás­tem UJEP a vytvo­ře­ní rezer­vy úče­lo­vě urče­né pro SKM zajiš­ťu­je potřeb­nou budou­cí spo­lu­účast pro­jek­tu obno­vy VŠ kole­jí UJEP. Roz­dě­le­ní pro­střed­ků FRIM, ve výši 25 % spo­leč­né čás­ti toho­to fon­du, bude rea­li­zo­vá­no po dobu 4 let tak, aby byla vytvo­ře­na dosta­teč­ná rezer­va pro plně­ní povin­né spo­lu­účas­ti v ISPROFIN. Pro rok 2018 se jed­ná o rezer­vu pro SKM ve výši 6 539 141 korun.

FRIM UJEP v roce 2018 plá­nu­je Sprá­va kole­jí a menz rekon­stru­o­vat pro­sto­ry kole­jí K1/K2, kdy půjde zejmé­na o sana­ce bal­ko­nů, kte­ré vyka­zu­jí prv­ky hava­rij­ním sta­vu. Dále bude zpro­voz­ně­na nová elek­tric­ká požár­ní sig­na­li­za­ce, cen­t­rál­ní popla­cho­vý sys­tém s roz­hla­sem a dal­ší prv­ky požár­ní ochra­ny. V nepo­sled­ní řadě dojde k roz­ší­ře­ní stra­vo­va­cí­ho zaří­ze­ní men­zy v kam­pu­su, kdy bude z „pou­hé“ výdej­ny jídel vytvo­ře­na plno­hod­not­ná jídel­na s var­nou jídel.