Stipendijní pobyty v Kuvajtu

Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy infor­mu­je o jed­no­stran­né nabíd­ce vlá­dy Kuvaj­tu, kte­rá Čes­ké repub­li­ce nabí­zí tři sti­pen­dij­ní mís­ta pro stu­di­um arab­ské­ho jazy­ka na Kuvajt­ské uni­ver­zi­tě v aka­de­mic­kém roce 2018/2019.

Při­hláš­ky se zasí­la­jí vel­vy­sla­nec­tví Čes­ké repub­li­ky ve Stá­tu Kuvajt. Uzá­věr­ka pro podá­ní při­hlá­šek: 10. 5. 2018 (jde o datum doru­če­ní).

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.