Krátkodobá stipendia DAAD

Nabíd­ka krát­ko­do­bých sti­pen­dií DAAD se týká níže uve­de­ných sti­pen­dij­ních pro­gra­mů:

  • Výzkum­ná sti­pen­dia pro dok­to­ran­dy a mla­dé věd­ce v dél­ce 1–6 měsí­ců – tzv. „Kurz­sti­pen­di­en“
  • Výzkum­né poby­ty pro vyso­ko­škol­ské uči­te­le a věd­ce (v dél­ce 1–3 měsí­ce)
  • Pra­cov­ní poby­ty pro vyso­ko­škol­ské uči­te­le a věd­ce v oblas­ti archi­tek­tu­ry a umě­ní (v dél­ce 1–3 měsí­ce)
  • Nová pozvá­ní pro býva­lé sti­pen­dis­ty (v dél­ce 1–3 měsí­ce)
  • Bila­te­rál­ní výmě­na věd­ců (14 dní – 3 měsí­ce)

Uzá­věr­ka pro podá­vá­ní při­hlá­šek: 1. 5. 2018,  tato uzá­věr­ka se vzta­hu­je na poby­ty, kte­ré by měly být zahá­je­ny v inter­va­lu od pro­sin­ce roku 2018 do květ­na roku 2019.

Žádost o sti­pen­di­um včet­ně všech pří­loh se ode­vzdá­vá v elek­tro­nic­ké podo­bě do por­tá­lu DAAD a v tiš­tě­né podo­bě na adre­su AIA DZS. K por­tá­lu DAAD se lze dostat přes vyhle­dá­va­cí data­bá­zi sti­pen­dií na adre­se www.funding-guide.de.

Kom­plet­ní tex­ty výbě­ro­vé­ho říze­ní najde­te na webu www.daad.cz v sek­ci Sti­pen­dia – Sti­pen­dia DAAD, dále také  v již zmí­ně­né data­bá­zi na www.funding-guide.de.