České centrum v Berlíně — stáž

Čes­ké cen­t­rum v Ber­lí­ně hle­dá stá­žis­ty se zájmem o čes­kou kul­tu­ru a její pro­pa­ga­ci v Ber­lí­ně a v Němec­ku. Dél­ka stá­že je mini­mál­ně 4 měsí­ce, ide­ál­ně 6 a více měsí­ců, pra­cov­ní doba 40 hodin týd­ně. Aktu­ál­ní nej­bliž­ší datum nástu­pu je 1. 12. 2018. Jed­ná se o nepla­ce­nou stáž, dopo­ru­ču­je­me hlav­ně stu­den­tům s náro­kem na grant (např. Eras­mus+).

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.