Stipendijní pobyty v Japonsku

Nabíd­ka sti­pen­dij­ních poby­tů v Japon­sku posky­to­va­ných na zákla­dě mezi­ná­rod­ní smlou­vy. Jed­ná se o:

  • post­gra­du­ál­ní sti­pen­dia v dél­ce 18–24 měsí­ců
  • sti­pen­dia k absol­vo­vá­ní vyso­ko­škol­ské­ho stu­dia v Japon­sku

Vel­vy­sla­nec­tví Japon­ska v Pra­ze ozná­mi­lo nabíd­ku obou typů sti­pen­dií s nástu­pem v roce 2019.

Zájem­ci musí doru­čit vypl­ně­né při­hláš­ky s pří­lo­ha­mi (v ang­lič­ti­ně nebo japon­šti­ně) do 24. 5. 2018 do 12.00 hodin na adre­su: Minis­ter­stvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy, odbor mezi­ná­rod­ních vzta­hů, Kar­me­lit­ská 529/5, 118 12 Pra­ha 1.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.