Pracovní stáž na Slovensku

Uni­ver­si­ty of Eco­no­mics in Bratislava/Slovakia: Nabíd­ka prak­tic­ké stá­že na zahra­nič­ním oddě­le­ní v ter­mí­nu od 1. 9. 2018 do 2. 2. 2019. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.